Nieuwe bomen in Harmelen

Samen met de gemeente Woerden en aanwonenden van de Tiendweg en Appellaan in Harmelen hebben wij een vervangingsplan opgesteld.

De aanleiding was dat een aanzienlijk deel van de bomen uitviel door onder andere essentaksterfte en mechanische gebreken. De gemeente Woerden wilde de inwoners graag betrekken bij dit project. En dat ging als volgt in zijn werk.

Bomen in kaart

Onze inspecteurs zijn begonnen met het in kaart brengen van de kwaliteit van de bomen aan de Tiendweg en Appellaan. Hierbij is ook ondergronds onderzoek uitgevoerd zodat een inschatting gemaakt kon worden van de kwaliteit van de groeiplaatsen en of er maatregelen noodzakelijk zijn om die te verbeteren. Terwijl deze onderzoeken werden uitgevoerd, konden aanwonenden door middel van een enquête hun mening over de laanbeplanting geven. Hiermee kwam een stukje betrokkenheid tot stand. De enquête gaf een mooi beeld van de wensen en ideeën van de bewoners over de bomen.

Betrokken bewoners

Ook zijn de bewoners op locatie zelf geïnformeerd. Tijdens een schouw heeft de gemeente Woerden, samen met De Boominspecteurs, uitleg gegeven over het voornemen om de laanbeplanting te herstellen. Eén van de uitgangspunten hierbij is om de uniformiteit van het straatbeeld te herstellen. Voor de bewoners was dit een goede gelegenheid om hun zorgen te delen, maar ook hun enthousiasme te uiten en vragen te stellen.

Na deze interactie is een concept-vervangingsplan uitgewerkt in overleg met de gemeente Woerden.

Uiteindelijk is het concept-vervangingsplan tijdens een inloopmiddag aan de bewoners gepresenteerd. In het plan staat welke bomen behouden blijven en welke gerooid zullen worden. Ook is in het plan te zien welke boomsoorten er terug komen en hoe groot die nieuwe bomen zijn. Behalve bomen vervangen, worden ook de grasbermen hersteld en hagen geplant. De planning hiervan is ook in het plan beschreven.

Tijdens de inloopmiddag is ook feedback verzameld die is verwerkt in het definitieve plan. Dit is uiteindelijk ook gedeeld met de bewoners.

Tot slot is een (directie)raming opgesteld met een inschatting van de projectkosten.

En nu aan de slag!

In het najaar gaan wij de werkzaamheden begeleiden zodat er in het nieuwe jaar weer complete bomenrijen staan langs de Tiendweg en Appellaan.