CO2-Prestatieladder

De Boominspecteurs streeft naar duurzamer ondernemen. Dit doen wij onder meer met behulp van de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt ons op een gestructureerde manier onze CO2-uitstoot te verminderen en daarmee onze bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld! Wij zijn in het bezit van het CO2 bewust certificaat, niveau 5.

 


Footprint
De CO2 footprint van De Boominspecteurs over het jaar 2020 is inmiddels gemaakt. De totale uitstoot was 70,3 ton. Uit de footprint komt naar voren dat de CO2-emissie bijna volledig wordt veroorzaakt door het energieverbruik van voertuigen (91% van de totale uitstoot). Verreweg de grootste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het zakelijk verkeer. Daar valt dus de grootste winst te behalen!

Ten opzichte van 2019 laat de footprint in 2020 een stijging zien. Deze stijging is het gevolg van de forse groei van de organisatie. We hebben veel nieuwe boominspecteurs aan ons team mogen toevoegen, die een auto nodig hebben om de projectlocaties door het hele land te kunnen bereiken.


Doelstellingen CO2-reductie

De komende tijd zetten we ons samen met onze zusterorganisaties in om onze CO2-emissie verder terug te dringen. Meer concreet streven we de volgende doelstellingen na:

  1. Scope 1: in 2023 willen we 55% CO2-uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  2. Scope 2: in 2023 willen we 100% CO2-uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  3. Scope 3: in 2023 willen we 6,5% CO2-uitstoot reduceren in de keten van boominspecties ten opzichte van 2020

In dit overzicht hebben we onze doelstellingen per jaar uitgesplitst.


Actieplan

Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark. De Boominspecteurs hebben immers een auto nodig om de projecten door het hele land te kunnen bereiken. Om de uitstoot in scope 1 terug te dringen, zetten we dus vooral in op het elektrificeren van ons wagenpark.

Onze uitstoot in scope 2 is al gering. We maken voor ons kantoorpand namelijk al  gebruik van 100% groene stroom. De uitstoot die we nog wel hebben, willen we volledig reduceren door het vergroenen van de stroom die de elektrische auto’s gaat laden.

Voor scope 3 zetten wij in op de keten boominspecties. Door vaker Boominspectie Plus in te zetten, waarbij een gedeelte van de boomgegevens geautomatiseerd wordt opgenomen door TreeTracker, verwachten wij het reductiedoel voor scope 3 te kunnen realiseren.

De genoemde maatregelen worden uitgezet binnen de organisatie, waarbij per onderwerp een verantwoordelijke is benoemd.

De verwachting is dat de voorgenomen maatregelen de komende tijd een meetbare reductie zullen geven van onze CO2-productie. Een eerste stap hebben we hiermee in de afgelopen periode al gezet!


Keteninitiatief

CO2-reductie bereik je het beste door samen te werken. Intern, maar ook met ketenpartners of andere organisaties. Daarom neemt De Boominspecteurs deel aan een keteninitiatief. Het keteninitiatief waaraan onze organisatie in 2021 deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Nederland CO2 Neutraal is een initiatief opgericht vanuit een groen hart en bedoeld om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen. Door middel van werkgroepbijeenkomsten en inspirerende seminars delen we ideeën en ervaringen, die we vervolgens weer kunnen uitrollen binnen onze eigen organisatie.


Meer weten?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder?
Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).


Downloads

Hieronder vindt u PDF-downloads van ons CO2-bewust certificaat en onze communicatieberichten van de afgelopen twee jaar. Ook zijn onze CO2-footprints van de afgelopen jaren en ons CO2-beleidsdocument hier terug te vinden.

CO2 bewust certificaat, niveau 5

CO2-footprint 2020 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2019
CO2-footprint 2018

CO2-beleidsdocument

Halfjaarcijfers CO2-reductie 2021
Verse CO2-reductiedoelstellingen
CO2-reductie met Provincie Gelderland
CO2-uitstoot in 2020 licht toegenomen
Groene voornemens, minder CO2 in 2021
Op naar een groen en gezond 2021
CO2-bewust certificaat verlengd
Duurzame wereld

 

Publicaties CO2-prestatieladder