CO2-Prestatieladder

De Boominspecteurs streeft naar duurzamer ondernemen. Dit doen wij onder meer met behulp van de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt ons op een gestructureerde manier onze CO2-uitstoot te verminderen en daarmee onze bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld! Wij zijn in het bezit van het CO2 bewust certificaat, niveau 5.

 

Footprint

De CO2-footprint van De Boominspecteurs wordt elk halfjaar opgesteld. Onze CO2-footprint voor het jaar 2021 is 80,1 ton CO2. Ten opzichte van 2020 is onze uitstoot in absolute zin met 12,5% gestegen. Deze stijging is het gevolg van de forse groei van de organisatie. We hebben veel nieuwe boominspecteurs aan ons team mogen toevoegen, die een auto nodig hebben om de projectlocaties door het hele land te kunnen bereiken. Gerelateerd aan de omzet is de CO2-uitstoot in 2021 wél afgenomen.

 

Dat we gerelateerd aan de omzet in scope 1 (directe uitstoot) een daling laten zien, is mede te danken aan de Coronacrisis. We hebben toen relatief nét wat minder kilometers gereden. Daar komt bij dat we goede stappen hebben gezet in het elektrificeren van ons wagenpark. Eind 2021 was al 30% van ons wagenpark elektrisch.

In scope 2 (indirecte uitstoot) is onze CO2-uitstoot nihil. Op ons kantoor maken we gebruik van 100% groene stroom, waar we inmiddels ook onze laadpalen voor elektrische auto’s mee voorzien. Onze CO2-uitstoot is in scope 2 dan ook nihil.

Voor scope 3 (uitstoot in de totale keten) hebben wij de uitstoot voor alle werkmaatschappijen samen in beeld gebracht. In 2021 is onze scope 3 uitstoot in absolute zin gestegen. De uitstoot wordt met name bepaald door inkoop van goederen en diensten en door de groei van de organisatie is er in 2021 meer ingekocht.

CO2-reductie
De komende tijd zetten we ons samen met onze zusterorganisaties in om onze CO2-emissie verder terug te dringen. Meer concreet streven we de volgende doelstellingen na:

  1. Scope 1: in 2023 willen we 55% CO2-uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  2. Scope 2: in 2023 willen we 100% CO2-uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  3. Scope 3: in 2023 willen we 6,5% CO2-uitstoot reduceren in de keten van boominspecties ten opzichte van 2020

In dit overzicht hebben we onze doelstellingen per jaar uitgesplitst.

In 2021 hebben we met alle zusterorganisaties samen een reductie laten zien van 28% in absolute zin (in ton CO2) ten opzichte van het referentiejaar 2019. In relatieve zin was de totale reductie zelfs 60% ten opzichte van 2019. Dit betekent dat we de doelen voor scope 1 en 2 op dit moment gerealiseerd hebben.

Om de doelstelling voor scope 3 in 2023 te kunnen realiseren, hebben we er in 2021 op ingezet om 20% van alle boominspectieprojecten samen met TreeTracker op te pakken. Onderaan de streep bleek dit bij 13% gelukt te zijn. De doelstelling, zoals ook beschreven in de ketenanalyse, is hiermee nog altijd in zicht, al zullen we het aandeel in de komende jaren wel moeten laten groeien.

Actieplan
Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark. De Boominspecteurs hebben immers een auto nodig om de projecten door het hele land te kunnen bereiken. Om de uitstoot in scope 1 terug te dringen, zetten we dus vooral in op het elektrificeren van ons wagenpark.

Onze uitstoot in scope 2 is al gering. We maken voor ons kantoorpand namelijk al  gebruik van 100% groene stroom. De uitstoot die we nog wel hebben, willen we volledig reduceren door het vergroenen van de stroom die de elektrische auto’s gaat laden.

Voor scope 3 zetten wij in op de keten boominspecties. Door vaker Boominspectie Plus in te zetten, waarbij een gedeelte van de boomgegevens geautomatiseerd wordt opgenomen door TreeTracker, verwachten wij het reductiedoel voor scope 3 te kunnen realiseren.

De genoemde maatregelen worden uitgezet binnen de organisatie, waarbij per onderwerp een verantwoordelijke is benoemd. De verwachting is dat de voorgenomen maatregelen de komende tijd een meetbare reductie zullen geven van onze CO2-productie.


Keteninitiatief

CO2-reductie bereik je het beste door samen te werken. Intern, maar ook met ketenpartners of andere organisaties. Daarom neemt De Boominspecteurs deel aan een keteninitiatief. Het keteninitiatief waaraan onze organisatie in 2022 deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Nederland CO2 Neutraal is een initiatief opgericht vanuit een groen hart en bedoeld om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen. Door middel van werkgroepbijeenkomsten en inspirerende seminars delen we ideeën en ervaringen, die we vervolgens weer kunnen uitrollen binnen onze eigen organisatie.

Verder dragen wij ook bij aan het initiatief Insert Marktplaats.


Meer weten?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder?
Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).


Downloads

Hieronder vindt u PDF-downloads van ons CO2-bewust certificaat, onze CO2-footprints van de afgelopen jaren, ons CO2-beleidsdocument, onze management- en reductieplannen en onze ketenanalyse boominspecties hier terug te vinden.

Certificaat

CO2 bewust certificaat, niveau 5

Footprints

CO2-footprint 2021
CO2-footprint 2021 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2020
CO2-footprint 2020 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2019

Beleidsdocument, management- en reductieplan, ketenanalyse

CO2-beleidsdocument
CO2-reductieplan 2022
CO2-managementplan 2022
Ketenanalyse boominspecties 2022

Publicaties CO2-prestatieladder