CO2-Prestatieladder

De Boominspecteurs streeft naar duurzamer ondernemen. Dit doen wij onder meer met behulp van de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt ons op een gestructureerde manier onze CO2-uitstoot te verminderen en daarmee onze bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld! Wij zijn in het bezit van het CO2 bewust certificaat, niveau 3.

Footprint
De CO2 footprint van De Boominspecteurs over het jaar 2019 is inmiddels gemaakt. De totale uitstoot was 57,7 ton. Uit de footprint komt naar voren dat de CO2-emissie bijna volledig wordt veroorzaakt door het energieverbruik van voertuigen (96% van de totale uitstoot). Verreweg de grootste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het zakelijk verkeer. Daar valt dus de grootste winst te behalen!

Ten opzichte van 2018 laat de footprint in 2019 een stijging zien. Deze stijging is het gevolg van de forse groei van de organisatie. We hebben veel nieuwe boominspecteurs aan ons team mogen toevoegen, die een auto nodig hebben om de projectlocaties door het hele land te kunnen bereiken.

Doelstellingen CO2-reductie
De komende tijd zetten we ons in om onze CO2-emissie verder terug te dringen. Meer concreet streven we de volgende doelstellingen na:

  1. Ten opzichte van 2017 zijn in 2020 onze CO2-emissies in scope 1 (directe uitstoot) met 10% afgenomen per euro omzet. 50% daarvan willen we realiseren in 2020.
  2. Ten opzichte van 2017 zijn in 2020 onze CO2-emissies in scope 2 (indirecte uitstoot) met 70% afgenomen per euro omzet. 5% hiervan willen we realiseren in 2020.

Actieplan
Voor ons kantoorpand maken wij gebruik van 100% groene stroom. En ook daar gaan wij zuinig mee om. Zo stimuleren wij onze collega’s om bewust om te gaan met energie in het pand. Het gebruik van airco wordt tot een minimum beperkt en er blijft nergens onnodig licht branden.

De meeste winst is te halen op het gebied van mobiliteit. Maatregelen ten aanzien van het wagenpark lopen uiteen van medewerkers meenemen in het nieuwe rijden (drivers challenge) tot het overgaan op elektrisch rijden. De verruimde mogelijkheden om thuis of elders te werken vormen ook een belangrijk instrument, want niet-rijden is natuurlijk altijd beter. Verder heeft elke boominspecteur een (vouw)fiets tot zijn beschikking. Bij inspecties in dichtbebouwd gebied parkeren zij de auto aan de rand van de stad en gaan per fiets verder. Duurzaam én gezond!

De genoemde maatregelen worden uitgezet binnen de organisatie, waarbij per onderwerp een verantwoordelijke is benoemd.

De verwachting is dat de voorgenomen maatregelen de komende tijd een meetbare reductie zullen geven van onze CO2-productie. Een eerste stap hebben we hiermee in de afgelopen periode al gezet!

Keteninitiatief
CO2-reductie bereik je het beste door samen te werken. Intern, maar ook met ketenpartners of andere organisaties. Daarom neemt De Boominspecteurs deel aan een keteninitiatief. Het keteninitiatief waaraan onze organisatie in 2020 deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Nederland CO2 Neutraal is een initiatief opgericht vanuit een groen hart en bedoeld om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen. Door middel van werkgroepbijeenkomsten en inspirerende seminars delen we ideeën en ervaringen, die we vervolgens weer kunnen uitrollen binnen onze eigen organisatie.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder?
Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).